Ga naar content

Privacyverklaring

Je privacy is voor Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we doen met de informatie die wij over jou te weten komen via de website www.deheldinjou.nl. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor vragen wij je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Als je de test hebt ingevuld, sturen wij jou nieuwsbrieven. Hierin lees je nieuwtjes, tips, verhalen en informatie over onze campage 'de held in jou'. Het toezenden van deze nieuwsbrieven kun je op ieder moment stoppen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de campagne of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze campagne of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze website www.deheldinjou.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je de website www.deheldinjou.nl voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar bepaalde onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen Zorggroep Noordwest-Veluwe. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Richard van Hussel en is voor al je vragen en verzoeken bereikbaar via fg@znwv.nl of 088 – 0563000.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding

Wethouder Jansenlaan 1

3844 DG Harderwijk

info@znwv.nl

088 - 0563000

                                                                                                                                                                          April 2019